Despre A.T.P.I în cadrul proiectelor

A.T.P.I. dispune de birouri amenajate corespunzator, pentru 2 persoane (birou, scaun, calculator, imprimantă, fax, internet) în județul Dolj, municipiul Craiova.

ATPI dispune de un site web (prin care va derula publicitatea proiectului), instrumente de PR și canale de comunicare cu presa si organizațiile de profil, cu precadere cele cu preocupări în zona de transaprență și integritate. Are peste 50 de persoane, anagajați, membri sau voluntari, dispuși să se dedice activităților aferente proiectului. ATPI are o serie de parteneriate între mediul nonguvernamental; contribuie la promovarea unor rețele de specialiști din mediul public și din cel privat; deține expertiza întocmirii de analize, sinteze, raportări etc. pe baza datelor deschise publicate de instituțiile publice și oferirea de asistență/consultanță pentru îmbunătățirea procesului; este implicate în activități de mediere între interesele instituțiilor publice și cele ale mediului privat; prin site-ul propriu contribuie la informarea, monitorizarea, sesizarea autorităților competențe asupra încălcării drepturilor omului și cetațeanului și asupra calității serviciului public; promovează și participă la dezbateri asupra politicilor publice; oferă expertiză/consultanță în domenii specifice activității instituþiilor publice; realizaza sesiuni de formare/informare și workshop-uri în domeniile vizate de obiectivele asociației; realizeaza activitați de diseminare a informației referitoare la principiile Parteneriatului pentru o guvernare deschisă și dezvoltării durabile pentru orice palier al societății românești.

Etică și transparență în administrația publică

Numele proiectului

Transparență, etică și integritate prin parteneriat social

Denumirea beneficiarului și a partenerilor

Beneficiar: UAT Caracal

Partener: ASOCIAÞIA TRANSPARENTA PENTRU INTEGRITATE

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului este: sprijinirea măsurilor de prevenire a corupției la nivelul Primăriei Municipiului Caracal

Obiectivele specifice ale proiectului: 

OS1: Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate la nivelul Primariei Municipiului Caracal.

Pentru realizarea acestui obiectiv specific vor fi derulate activitățile de realizare a urmatoarelor documente:1 ghid privind punerea în aplicare a cadrului legal în domeniul eticii și integrității;1 manual de bune practici în domeniul eticii și integrității și 2 proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție în acele domenii cu funcții identificate ca având vulnerabiltăți la corupție.

OS2: Creșterea gradului de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice.

În vedere atingerii acestui obiectiv vor fi derulate activitățile pentru realizarea: unui mecanism de cooperare cu societatea civilă privind monitorizarea și evaluarea implementării măsurilor anticorupție și a unei campanii de educație anticorupție.

OS3: Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din Primaria Municipiului Caracal în ceea ce privește prevenirea corupției.

Pentru realizarea acestui obiectiv vor fi derulate activitățile de instruire la care vor participa 75 de persoane, după cum urmeaza: 1 sesiune de formare profesională în domeniul educației anticorupție, transparență, etică și integritate – 25 de participanți aleși locali și personal de conducere; 1 sesiune de formare profesională în domeniul educației anticorupție, transparență, etică și integritate – 25 de participanți personal de execuție;1 sesiune de formare în domeniul evaluării riscurilor – 25 de participanți personal de execuție.

Rezultatele preconizate

Detalii rezultat – Componenta 1

  1. Rezultat program 3 – Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice; – Rezultat proiect 1- 1 ghid privind punerea în aplicare a cadrului legal în domenil eticii și integrității.
  2. Rezultat de program 3 – Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat de proiect 2 – 1 manual de bune practici în domeniul eticii și integrității și 2 proceduri operaționale.
  1. Rezultat de program 4 – Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat de proiect 3 – mecanism de cooperare cu societatea civilă privind monitorizarea și evaluarea implementării masurilor anticorupție
  1. Rezultat de program 4 – Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupției și a indicatorilor de evaluare în autoritățile și instituțiile publice – Rezultat de proiect 4 – 1 campanie de educație anticorupție
  1. Rezultat de program 6 – Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din autoritățile și instituțiile publice în ceea ce privește prevenirea corupției – Rezultat de proiect 5 – 3 sesiuni de formare profesională, 2 sesiuni de formare profesională în domeniul educației anticorupție, transparență, etică și integritate – 50 de participanți aleși locali și personal de conducere și 50 de participanți aleși locali și personal de execuție; 1 sesiune de formare profesională în domeniul evaluării riscurilor pentru personal de execuție.

valoarea totală a acestuia

12,792.50 LEI

Valoarea cofinantarii

Aceasta este în proporție de 2% din valoarea totală.

Data începerii și finalizării proiectului

codul MySMIS

SMIS:118183

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

codul MySMIS/codul proiectului

Cod SIPOCA/SMIS2014+:443/118780